No hay tags aún.
> COMUNICACIÓ

Ajudes a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017

Objecte del tràmit

La concessió d'ajudes amb l'objecte d'afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2017. En concret, tenen la consideració de accions susceptibles de suport, en els termes que preveu la resolució de convocatòria (vegeu el detall en l'apartat 'Informació complementària' d'este tràmit): A) La participació d'empreses en fires i esdeveniments. B) La promoció exterior d'Associacions Sectorials de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiaris de les ajudes les Associacions Sectorials i les petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat de la resolució de convocatòria. Queden excloses: - Les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les administracions públiques. - Les empreses a què es referix l'apartat segon del resolc dènou de la resolució de convocatòria.

Requeriments:

- Als efectes d'aquestes ajudes s'entendrà per PIMES aquelles empreses que reunisquen els requisits següents: a) Que empren a menys de 250 persones. b) Que el seu volum de negocis anual no excedisca de 50 milions d'euros o que el seu balanç general anual no excedisca de 43 milions d'euros. - En la categoria de les pimes, es defineixen com a PETITES EMPRESES aquelles empreses: a) Que empren a menys de 50 persones. b) Que el seu volum de negocis anual no excedisca de 10 milions d'euros o que el seu balanç general anual no excedisca de 10 milions d'euros.

Més informació