No hay tags aún.
> COMUNICACIÓ

La Generalitat Valenciana adapta la seua normativa perquè les empreses i els professionals col·legia


El Consell ha aprovat la modificació parcial del Decret 220/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. L'objectiu és adaptar la legislació a la normativa estatal (Llei 39/2015, d'1 d'octubre). En concret, es realitzen canvis en els articles 44.2 i 60.6. El Decret 220/2014 és una norma prèvia a l'aprovació de la Llei 39/2015 que entra en col·lisió amb la mateixa en alguns aspectes. Al ser la llei de rang superior al decret i d'obligat compliment per a totes les Administracions Públiques, la Generalitat ha d'adaptar la seua legislació per a complir amb la llei estatal. D'aquesta forma, s'actualitza l'article 44.2 del Decret 220/2014, de 12 de desembre per a complir amb l'article 14 de la Llei 39/2015. La modificació estableix que l'ús del registre telemàtic pansa a ser obligatori per a les persones jurídiques (empreses), entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, associacions o societats civils), els qui exercisquen activitat professional que requerisca col·legiatció com a notaris i registradors, així com empleats públics que estiguen obligats a relacionar-se amb les Administracions Públ

iques a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. A més, es modifica l'article 60.6 per a adequar-ho a l'article 16.5 de la Llei 39/2015. Així, s'estableix que ja no es destruiran els originals i les còpies autèntiques en paper, sinó que, una vegada generades les còpies electròniques, aquests documents en paper, o en qualsevol altre suport, es retornaran a la persona interessada.