I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

> COMUNICACIÓ

Ajudes per a la consolidació de l'ocupació autònoma

28/09/2017

Si durant tot el 2017 estàs en la situació d’haver cotitzat almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) pots sol·licitar una ajuda per l'import de la base mínima de la quota d'autònom que et corresponga.

 

Es podrà demanar ajuda per cada mes comprés entre el 3r i el 5t any de cotització, fins a un màxim de 3.000 €.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

 

Beneficiaris:

Persona física d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social.

 

Requeriments

- Complir, dins de l’any natural de la convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.

- Excercir l’activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.

- No tindre treballadors contractats a càrrec seu.


EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS

- Autònoms dependents, societaris, cooperativistes, comunitats de bens, col·laboradors,..

- Exercir activitats professionals (secció segona del IAE).

- Haver sigut subjecte de resolució ferma en via administrativa de revocació o, si és el cas, reintegrament de subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes de la Seguretat Social, en els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

- Si els rendiments nets de les activitats econòmiques obtinguts durant l’exercici anterior al de la convocatòria, són superiors a tres vegades l’import de la base mínima de cotització de les persones treballadores autònomes que li corresponga per edat en còmput anual.

 

Quantía de l’ajuda:

1. La quantia de la subvenció ascendirà a la suma de les quotes mensuals que la persona beneficiària ha d'abonar al RETA durant l'any natural en què es concedisca l’ajuda, en l'import corresponent a la base mínima de cotització com a autònom en atenció a la seua edat (i per contingències comuns), limitada al període en què es complisca el requisit d'antiguitat establit, es a dir, sols seran subvencionables les quotes compreses entre el 3r i el 5t any de cotització.

 

2. La quantia de la subvenció en cap cas podrà ser igual o superior a 3.000  anuals.

 

3. La subvenció es destinarà al finançament de les despeses fixes d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social.

 

Requisits especials a tindre en compte:

• Obrir un compte corrent amb la finalitat de canalitzar la subvenció la quantia de la subvenció amb la denominació de «Compte Especial d’Autònoms»

• Es concediran les subvencions per ordre de registre d’entrada i es prioritzaran les sol·licituds presentades telemàticament.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 11 DOCTUBRE DE 2017

 

DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar la sol·licitud:

a) Còpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant si en la sol·licitud de subvenció ha denegat a la conselleria competent en matèria de treball l'autorització perquè l'òrgan instructor comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les seues dades d'identitat.
A més, si de la comprovació efectuada per la conselleria resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la persona sol·licitant, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions que pertoquen per a aclarir-la.

b) Document acreditatiu de trobar-se en situació d'alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms.

c) Alta en l'impost d'activitats econòmiques.

d) Informe de vida laboral actualitzat.

e) Per a acreditar que la seua activitat s'exerceix a la Comunitat Valenciana, haurà d'aportar la declaració censal presentada davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en la qual figure el domicili fiscal o el local determinat en què s'ubica aquesta, o el certificat de l'AEAT que acredite el domicili fiscal.

f) Contracte de compte corrent, amb els requisits assenyalats en l'article 23.2 de les bases reguladores, acompanyat de l'annex II.

g) Dades de domiciliació bancària, per a la qual cosa s'aportarà el model de domiciliació bancària vigent degudament emplenat (model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic).

h) Còpia de la declaració d'IRPF de l'exercici anterior a la data de la convocatòria o autorització a l'òrgan instructor perquè obtinga directament aquesta informació de l'AEAT.

i) Extractes o rebuts bancaris justificatius dels abonaments de les quotes del RETA, subvencionables i efectuats des del mes d'inici del període d'ajudes (en el cas de la convocatòria 2017, des de l'1 de gener de 2017) fins al mes immediatament anterior al de la publicació en el DOGV de la corresponent resolució de convocatòria.

j) Si en la sol·licitud de subvenció la persona sol·licitant ha denegat a la conselleria competent en matèria de treball l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran de presentar-se, llavors, les certificacions següents:
-De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
-De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
-Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
La validesa d'aquests certificats haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, i caldrà tindre en compte respecte d'això que els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.
La direcció general competent en matèria de treball es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment.

k) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a la persona sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit, disponible també en el tràmit telemàtic).

k) Declaracions responsables relatives als punts següents:
-Compliment dels requisits inclosos en l'article 13 de la Llei general de subvencions per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció).
-Que no té persones treballadores a càrrec seu contractades per compte d'altri (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex I, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic).
-Concurrència de qualsevol altra ajuda rebuda o sol·licitada amb el mateix objecte (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció).
-Compromís de comunicar totes les sol·licituds de subvenció que tramite en qualsevol organisme públic, relacionades amb l'activitat subvencionada, a partir de la data de sol·licitud (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del referit annex I).

 

Més informació: Prop Generalitat Valenciana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Please reload

  Col·laboren:

  RSS Feed
  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Social Icon
  Promoció_Econòmica_Algemesí3.jpg
  unnamed.png

  © 2020. Agrupació Empresarial d'Algemesí - EMPAL