I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

> COMUNICACIÓ

IVF - Línies de Finançament

08/07/2016

 

L'Institut Valencià de Finances té com a finalitat l'actuar com principal instrument de la política financera del Consell de la Generalitat, duent a terme, pel que fa a l'Activitat Creditícia, les activitats següents:
 

  • Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i entitats de naturalesa privada.

  • Col·laborar, prestar suports financers i participar en el capital i en els òrgans de govern, en nom propi o en representació de la Generalitat, de societats que financen o promoguen empreses no financeres, així com efectuar aportacions i gestionar fons de capital risc constituïts amb eixa finalitat.

  • Gestionar, administrar, fer una novació, recuperar i realitzar qualsevol altre acte de disposició d'aquells crèdits, préstecs, avals, caucions, i la resta de drets i obligacions titularitat de l'IVF.

  • Gestionar els actius de caràcter mobiliari i immobiliari, adquirits com a conseqüència de processos de recuperació de deutes contretes amb l'IVF en l'exercici de la seua activitat creditícia.

 

L'Institut Valencià de Finances ha dissenyat noves línies de finançament per a l'exercici 2016, les quals aniran destinades a finançar projectes empresarials que contribuïsquen a incrementar la competitivitat de les empreses i la generació d'ocupació en la Comunitat Valenciana.

 

Les dites línies es distribuiran en forma de préstecs ordinaris, préstecs participatius, microcrèdits i capital risc.

 

En cada una de les línies es descriuen els principals requisits que hauran de reunir els possibles beneficiaris del finançament, així com una descripció dels conceptes finançables i la documentació mínima necessària que s'haurà d'aportar a l'IVF per a l'estudi de les sol·licituds de finançament, i la forma de presentació.

 

Documentació a aportar: instruccions

 

Procediment concessió, formalització i desembossament: Procés

 

Col·laboració BEI: Informació

Please reload

Col·laboren:

RSS Feed
  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Social  Icon
Promoció_Econòmica_Algemesí3.jpg

© 2019. Agrupació Empresarial d'Algemesí - EMPAL