I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

> COMUNICACIÓ

SERVEF - Subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors en situació o risc d'exclusió social en empreses ordinàries de treball

30/06/2016

Què es pot sol·licitar?

 

Nom del tràmit

Subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors en situació o risc d'exclusió social en empreses ordinàries de treball (Servef)

 

Objecte del tràmit

És la inserció sociolaboral dels treballadors procedents d'una empresa d'inserció que, una vegada finalitzat el seu itinerari d'inserció en esta, accedisquen a un lloc de treball en l'empresa ordinària.
Les ajudes adreçades a les empreses ordinàries són:
- Ajudes per la contractació indefinida o transformació de contractes temporals en indefinits.
- Ajudes per la contractació durant un període d'un any.
- Ajudes per la contractació durant un període mínim de sis mesos.

 

 

Qui pot sol·licitar-ho?

 

Interessats/Sol·licitants

Empreses l'activitat de les quals tinga lloc a la Comunitat Valenciana i contracten treballadors que hagen realitzat el seu itinerari en les empreses d'inserció.

Les ajudes hauran de sol·licitar-se una vegada el treballador haja finalitzat l'itinerari d'inserció i accedisca a un lloc de treball en l'empresa ordinària.

 

Requeriments

GENERALS
No podran obtindre la condició de beneficiaris de les subvencions regulades en la esta orde les persones o les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció s'exceptue per la seua normativa reguladora.

Tampoc podran obtindre la condició de beneficiaris les empreses en crisi i les persones o entitats qualificades i inscrites en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana.

ESPECÍFICS
Els treballadors la contractació dels quals se subvenciona han de procedir d'una empresa d'inserció qualificada definitivament pel SERVEF i haver realitzat el seu itinerari d'inserció prèviament consensuat per empresari, treballador i servicis socials, per un període mínim de sis mesos.

Inici

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Ajudes per la contractació indefinida o la transformació de contractes temporals en indefinits: les ajudes consistiran en una quantia equivalent al 55 % del salari mínim interprofessional vigent en cada exercici, inclosa la part proporcional de pagues extraordinàries, corresponent a un any o a sis mesos, segons es tracte de contractes indefinits o transformació de contractes temporals en indefinits, o de contractes temporals, o la part proporcional si són a temps parcial.

Inici

 

Quan s'ha de sol·licitar?

 

Termini de presentació

- Les sol·licituds d'ajudes hauran de presentar-se en el termini màxim d'un mes comptat des de la data d'inici de la prestació laboral i tindran com a data límit el 31 d'octubre de 2016.

- Per a les contractacions formalitzades en el 2016, en el període previ a la publicació de la convocatòria, el còmput del termini d'un mes s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7813, de 24/06/2016.

Inici

 

On s'ha d'anar?

 

Presencial

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

- I, preferentment, a:

REGISTRE GENERAL DEL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)
C/ NAVARRO REVERTER, 2
46004 Valencia 
Tel: 961971415
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - CASTELLÓ
C/ HISTORIADOR VICIANA, 8
12002 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 
Tel: 964858650
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - ALACANT
C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6
03003 Alacant/Alicante 
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - VALÈNCIA
AVDA. BARÓ DE CÀRCER, 36
46001 Valencia 
Tel: 012

 

Per internet

http://www.servef.gva.es/Solicitud_telematica

 

 

Què s'ha de presentar?

- Imprés de sol·licitud normalitzat.

DOCUMENTACIÓ GENERAL
a) Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant, i, si és el cas, del seu representant legal.

Amb relació a les dades d'identitat, tant del sol·licitant com del representant legal, quant a persones físiques, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el SERVEF obtinga directament eixa acreditació.
No obstant això, el sol·licitant o el representant legal podran denegar o revocar este consentiment efectuant una comunicació escrita al SERVEF en este sentit. En este supòsit, hauran de presentar una còpia compulsada de la documentació acreditativa de l'esmentada identitat.
b) La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el SERVEF obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre del 2003, General de Subvencions, i en este cas el sol·licitant no haurà d'aportar els corresponents certificats.
No obstant això, el sol·licitant podrà denegar o revocar este consentiment efectuant una comunicació escrita al SERVEF en este sentit. En este supòsit, hauran de presentar-se certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la validesa del quals haurà d'estendre's a la data d'atorgament de l'ajuda.
c) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a este efecte, així com certificat bancari acreditatiu de la titularitat del compte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant del SERVEF i no ha tingut cap variació, i en este cas s'indicarà el compte en què haurà de practicar l'ingrés, especificant en tot cas a quines ajudes corresponen. 
d) Declaració responsable subscrita pel representant legal que l'entitat beneficiària no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
e) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'esta obligació, de conformitat amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, d'Estatuts de les Persones amb Discapacitat.
f) Declaració responsable acreditativa que el beneficiari no es troba en situació de crisi, entesa segons les consideracions que sobre ella consten en la disposició addicional segona d'esta orde.
g) Declaració responsable referida a les ajudes a càrrec d'un règim de minimis rebudes per l'entitat durant els tres últims anys, comptats des de la primera ajuda obtinguda, amb indicació de l'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'emparava, o, si és el cas, declaració responsable de no haver-ne rebut cap, així com declaració sobre qualsevol altra ajuda que haja pogut rebre per als mateixos costos subvencionables.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
a) Còpia dels contractes de treball subscrits amb treballadors en situació o risc d'exclusió social, que han estat contractats en una empresa d'inserció durant un període mínim de sis mesos i han realitzat el seu itinerari d'inserció sociolaboral. 
b) Informe d'alta del treballador contractat en la Seguretat Social. 
c) Informe de vida laboral del treballador acreditatiu d'haver estat contractat en una empresa d'inserció qualificada definitivament, o certificat de l'empresa d'inserció on haja estat contractat, acreditatiu d'haver estat contractat per esta i haver realitzat el corresponent itinerari d'inserció prèviament acordat.

Inici

 

Com sol·licitar-ho?

 

Passos

- Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació general.

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'adjunte la documentació necessària, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit de la seua petició, després resolució expressa i la notificació.

- Aportació addicional de documents, si l'òrgan administratiu instructor del procediment ho considera necessari per a resoldre.

- Concessió o denegació de les ajudes pel director general del SERVEF o l'òrgan en què delegue.

- La resolució de concessió de les ajudes fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari.

- L'import de l'ajuda reconeguda a cada beneficiari es lliurarà una vegada dictada la resolució de proposta de pagament de la subvenció.

Recursos que procedixen contra la resolució

Les resolucions dictades a l'empara d'esta convocatòria posen fi a la via administrativa, i contra estes, podran els interessats interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que establixen els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, computats en els termes ja dits, de conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. I això, sense perjuí de la possibilitat que els interessats puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que consideren procedent.
Davant de la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se idèntic recurs, en el termini de sis mesos des que haja finalitzat el termini que per a dictar i notificar la resolució expressa es menciona en el punt 5 d'este article, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; i sense perjuí del que disposen els articles 116 i 117, abans mencionats.

Inici

 

Com es tramita telemàticament?

http://www.servef.gva.es/Solicitud_telematica

 

Tramitació

Així mateix podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds a través de la web del Servef www.servef.es, en l'enllaç «Sol·licitud Telemàtica» que hi ha associat a cada ajuda publicada.

Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós admesos per la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/web/sede_electronica/inicio

Inici

 

Informació complementària

 

Obligacions

A més de les obligacions generals de l'article 5 d'esta orde, els beneficiaris tindran les obligacions següents:
1. En el supòsit de transformació del contracte temporal inicial objecte d'ajuda a contracte indefinit, o en el supòsit de pròrroga de contractes temporals anteriors, haurà de comunicar-se esta circumstància a l'organisme gestor de les ajudes.

2. L'ocupació creada, quan es tracte de contractacions de caràcter indefinit, s'haurà de mantindre durant un període mínim de cinc anys; tres si és PIME. En el cas de contractacions temporals, l'ocupació s'haurà de mantindre el període de 6 o 12 mesos mínims, segons la duració del contracte subvencionat.
En el supòsit de produir-se alguna baixa dels treballadors subvencionats, l'empresa disposa d'un mes de termini per a substituir este treballador per un altre amb els mateixos requisits i condicions que tenia el treballador substituït, i haurà de comunicar esta circumstància al SERVEF en un termini no superior a 15 dies. Es deduiran proporcionalment els dies transcorreguts fins a la nova contractació, excepte causes no imputables a l'empresa, degudament justificades.
En el supòsit de cessament per qualsevol altra causa no imputable a l'empresa, i quan el compliment pel beneficiari s'aproxime de manera significativa al compliment total i s'acredite per estos una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, el reintegrament en el cas de vacants no cobertes serà proporcional al temps que reste per al compliment del període de contractació subvencionat.

3. La contractació subvencionable haurà de representar un increment net del nombre d'empleats en l'empresa en qüestió en comparació amb la mitjana dels dotze mesos previs.

Inici

 

Fonts jurídiques i/o documentals

 

Normativa

- Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regulen les empreses d'inserció per a fomentar la inclusió social a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5447, de 09/02/07).
- Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció (BOE núm. 299, de 14/12/07).
- Decret 81/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes de desplegament per a la qualificació, registre i foment de les empreses d'inserció a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6036, de 16/06/09).
- Orde 7/2015, de 10 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores de les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball (DOCV núm. 7657, 13/11/2015).
- Resolució de 20 de juny de 2016, de la directora general del Servef per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o risc d'exclusió social en Empreses d'Inserció i en empreses ordinàries de treball per a 2016 (DOCV núm. 7813, de 24/06/2016).

 

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 1/2007, de 5 de febrer

Vegeu la Llei 44/2007, de 13 de desembre

Vegeu el Decret 81/2009, de 12 de juny

Vegeu l'Orde 7/2015, de 10 de novembre

Vegeu la Resolució de 20 de juny de 2016

Please reload

Col·laboren:

RSS Feed
  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Social  Icon
Promoció_Econòmica_Algemesí3.jpg
unnamed.png

© 2020. Agrupació Empresarial d'Algemesí - EMPAL