I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

> COMUNICACIÓ

AVALEM JOVES - Exercici 2016, SERVEF. - Suport a la contractació indefinida de persones jóvens majors de 16 anys qualificats i inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

30/06/2016

Què es pot sol·licitar?

 

Nom del tràmit

Suport a la contractació indefinida de persones jóvens majors de 16 anys qualificats i inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. AVALEM JOVES - Exercici 2016, SERVEF.

 

Objecte del tràmit

Esta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial de les persones jóvens qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

 

Interessats/Sol·licitants

Podrà ser beneficiari d'estes ajudes qualsevol ocupador de naturalesa jurídica privada, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana.

 

Requeriments

a) No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

EXCLUSIONS 
En cap cas podran resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, inclús no tenint personalitat jurídica, puguen realitzar les actuacions subvencionables. 

Les ajudes regulades en esta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE de data 24 de desembre de 2013. Per este motiu no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, segons es preveuen en el Reglament (CE) NÚM. 104/2000 del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles.

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'este tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) quan l'ajuda estiga supeditada que una part o la totalitat es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres gastos corrents vinculats a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d'importats.

D'altra banda, l'aplicació d'este règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Inici

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

1. La quantia de les ajudes per contractació indefinida a jornada completa ascendirà a 7.338,24 euros (en el cas de contractació de jóvens dones o de jóvens amb diversitat funcional, les ajudes ascendiran a 9.172,80 euros, entenent-se per jóvens amb diversitat funcional aquells que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa; i pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat).
 

2. Els contractes a temps parcial, de com a mínim 30 hores setmanals, seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda prevista en l'apartat anterior.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

 

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el 25 de juny de 2016 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2016. 

Amb caràcter addicional a este termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini específic de dos mesos des de la contractació Objecte de la subvenció.

Inici

 

On s'ha d'anar?

Presencial

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- I, preferentment, a:

DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - CASTELLÓ
C/ HISTORIADOR VICIANA, 8
12002 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 
Tel: 012
DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF - VALÈNCIA
AVDA. BARÓ DE CÀRCER, 36
46001 Valencia 
Tel: 012
SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)
C/ NAVARRO REVERTER, 2
46004 Valencia 
Tel: 012

 

Per internet

http://www.servef.gva.es/Solicitud_telematica

 

Què s'ha de presentar?

a) Documentació identificativa del sol·licitant i, si és el cas, identificació i acreditació del representant legal. 

b) Dos exemplars de les dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat.

c) Contracte de treball que dóna lloc a l'ajuda i la seua comunicació al centre SERVEF d'ocupació.

d) Alta en la Seguretat Social del jove contractat.

e) Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió.

f) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de personal amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció a la dita obligació

g) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els limites de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de la Comissió.

h) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la llei 38/2003.

i) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons model normalitzat.

j) Comunicació al treballador contractat de la cofinançament pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.

k) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional del jove contractat, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Orde 2/2016, reguladora d'estes ajudes.

l) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte.

n) Documentació acreditativa que el jove posseïx alguna de les titulacions establides en l'article 3 de l'Orde 2/2016, reguladora d'estes ajudes.

ñ) Declaració responsable de la persona contractada on s'indique que en el moment de la contractació manté els requisits per a tindre la condició de beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil; on autoritze la comprovació d'esta situació i faça constar que entén que, en el cas que no es mantinguen els requisits, es produirà la seua exclusió com a destinatari final de les ajudes, segons el model normalitzat.

o) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada.

La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el SERVEF obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant (si es tracta d'una persona física) i del representant legal, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar o revocar este consentiment efectuant comunicació escrita al SERVEF en este sentit. En este supòsit, haurà de presentar la documentació identificativa del sol·licitant, i si és el cas del representant legal, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

 

Com sol·licitar-ho?

 

Passos

Presentació de les sol·licituds i la documentació requerida. 
La concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al qual es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú la sol·licitud i restant documentació exigida per la convocatòria 

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la Direcció Territorial del Servef corresponent.

- Les direccions territorials del SERVEF podran demanar del sol·licitant l'aportació addicional de quanta documentació es precise per a resoldre sobre la sol·licitud. 

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres del SERVEF. Transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

 

Com es tramita telemàticament?

http://www.servef.gva.es/Solicitud_telematica

 

Tramitació

Així mateix podrà realitzar-se la presentació telemàtica punxant sobre la icona "tramitar amb certificat". 

Per a això, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 

En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.

 

 

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Orde 2/2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades (AVALEM JOVES) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'exercici 2016 (DOCV núm. 7792).

- Resolució de 21 de juny de 2016, de la directora general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 les subvencions destinades al programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOCV núm. 7813)

 

Llistat de normativa

Vegeu l'Orde 2/2016, de 20 de maig

Vegeu la Resolució de 21 de Juny de 2016

Please reload

Col·laboren:

RSS Feed
  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Social  Icon
Promoció_Econòmica_Algemesí3.jpg

© 2019. Agrupació Empresarial d'Algemesí - EMPAL